Biosecuritatea în Moldova
 
Prima Contact Harta
 
ro | en | ru   
 
 Prima > F.A.Q.
F.A.Q.
Versiune tipar  
 

 Ce reprezintă organismul modificat genetic?Organismul modificat genetic este orice organism, cu excepţia celui uman, al cărui material genetic a fost modificat altfel decît prin încrucişare şi/sau recombinare naturală;

Ce reprezintă biotehnologia modernă?Prin biotehnologia modernă se subînţelege aplicarea in vitro a tehnicilor de recombinare a acizilor nucleici şi a tehnicilor bazate pe fuziunea celulelor organismelor cu statut taxonomic diferit, care înlătură barierele fiziologice naturale de reproducere sau de recombinare genetică şi nu constituie tehnici tradiţionale de ameliorare şi selecţie;

Care sunt domeniile de utilizare a organismelor genetic modificate?Principalele domenii de utilizare a organismelor modificate genetic sunt:
- alimentarea umană (spre exemplu gena cymosinei. Originară din organismul bovinelor, incorporată în genomul bacteriei E.Coli produce acest produs care se utilizează la producerea branzeturilor);
- hrana animalelor (spre exemplu triptofanul);
- în procesul de ameliorare a plantelor de cultură (porumb rezistent la doze înalte de erbicide, plante rezistente la secetă);
- pentru îmbunătăţirea calităţilor alimentare a produselor agricole;
- pentru îmbunătăţirea indicilor tehnologici a produselor agricole;
- în procesul cercetărilor ştiinţifice (spre exemplu cercetarea modului de expresie a genelor);
- bio- şi fitoremedierea (bacterii capabile să descompună hidrocarburile sau plante capabile să acumulează metalele grele);
- medicină (producerea de vaccine)

Care sunt riscurile invocate de utilizarea Organismelor Genetic Modificate?Principalele riscuri invocate de utilizarea Organismelor Modificate Genetic sunt:
Riscurile alimentare.
Specialiştii, în linii generale, constată faptul că riscul transferului genelor prin lanţul nutritiv este nul. Cel mai des însă, ca argumente a riscului alimentar provocat de organismele genetic modificate este indicat riscul toxicităţii şi riscul alergic provocat de proteinele produse de astfel de organisme, în deosebi plante. Spre exemplu, o genă a unei specii de nuci Brazilieni care este responsabilă de conţinutul înalt a metioninei în fructe a fost transferată în genomul de soia furageră. Ulterior s–a constatat că produsul acestei gene în nuci este alergic pentru om.
Riscurile de mediu.
El este legat cu “genele de interes” (Genele pe care omul le modifica în interesul său). Unii se îngrijorează de faptul că genele modificate se pot transmite prin încrucişare plantelor sălbatice. În cazul unui avantaj major a plantelor modificate determinat de noua genă poate apărea un real pericol pentru diversitatea biologică a ecosistemelor naturale. Risc pentru mediu de asemenea pot prezenta şi aşa zisele gene marcher (gene ce determină rezistenţa sau toleranţa către antibiotici). Aceste gene nimerind în genomul bacteriilor sau viruşilor patogeni pentru om şi animale pot provoca un mare pericol pentru sănătatea acestora.
Riscurile economice.
Biotehnologia riscă de a nu fi utilizată de ţările sărace, în curs de dezvoltare.  Mulţi sunt alertaţi de activităţile marilor firme agrochimice, care gestionează enorme resurse financiare şi care le utilizează pentru aşi promova interesele sale economice.
Riscurile de natură etică.
Manipulările genetice pun în evidenţă problema de bioetică. Fiind în linii generale moral acceptate la plante, bacterii şi viruşi uneori sunt nelegitime din punct de vedere filozofic sau religios la animale ne mai vorbind de om.

Ce culturi agricole au fost modificate genetic?Culturile agricole modificate genetic sunt: bumbacul, inul, cicoarea, porumbul, rapiţa, papaia, cartoful, soia, sfecla de zahăr, tomatele, tutunul, grîul şi squash

Ce acte normative reglementează procesul OMG?1. Protocolul de la Cartagena ratificat de Parlamentul Republicii Moldova prin Legea nr. 1381-XV din 11.10.02
2. Legea nr. 755-XV din 21.12.01 privind securitatea biologică
3. Hotărîrea Guvernului Republicii Moldova nr.603 din 20.05.03 cu privire la Comisia Naţională pentru Securitatea Biologică
4. Hotărîrea Guvernului Republicii Moldova nr. 1153 din 25.09.03 despre aprobarea Regulamentului privind autorizarea activităţilor legate de obţinerea, testarea, utilizarea şi comercializarea organismelor modificate genetic

Ce organe de stat ale Republicii Moldova sunt abilitate cu funcţii de implementare a prevederilor legislaţiei naţionale în domeniul securităţii biologice?Pentru asigurarea punerii în aplicare a legislaţiei naţionale a fost fondat un cadru instituţional format din:
- Comisia Naţională pentru Securitatea Biologică;
- Organizaţiile ştiinţifice competente;
- Punctul focal naţional;
- Secţii/direcţii sau specialişti care activează în cadrul autorităţilor centrale
pentru mediu, agricultură şi industria alimentară, sănătate, protecţia drepturilor consumatorilor, precum şi departamente, agenţii şi alte structuri guvernamentale care au responsabilităţi în domeniile reglementate Legea privind securitatea biologică.

Ce structură are Comisia Naţională pentru Securitatea Biologică?Comisia Naţională se organizează şi funcţionează ca organism interdepartamental şi este formată din 13 membri dintre care:
- 2 membri din cadrul autorităţii centrale pentru mediu, care exercită funcţia de preşedinte şi, respectiv, de secretar al Comisiei naţionale;
- 4 membri din Academia de Ştiinţe a Moldovei;
- 3 membri din alte instituţii ştiinţifice şi universitare cu profil biologic şi
medical;
- cîte un membru din autorităţile centrale pentru economie, agricultură şi industria alimentară, sănătate, precum şi un specialist în domeniu din partea organizaţiilor neguvernamentale, a căror activitate ţine de protecţia mediului.

Ce atribuţii are Comisia Naţională pentru Securitatea Biologică?Comisia Naţională pentru Securitatea Biologică este autoritatea naţională competentă care exercită atribuţiile de autorizare şi control al activităţilor reglementate de Legea privind securitatea biologică
În acest scop Comisia naţională:
a) analizează notificările, documentaţiile şi alte informaţii scrise, transmise de utilizatori, importatori şi/sau exportatori în legătura cu activităţile reglementate de Legea privind securitatea biologică;
b) elaborează rapoarte, sinteze şi informaţii în conformitate cu prevederile şi procedurile stabilite de lege, cu reglementările şi procedurile Uniunii Europene şi ale altor acte juridice internaţionale, la care Republica Moldova este parte, pe care le adoptă şi le transmite, după caz, autorităţilor naţionale, organismelor de specialitate internaţionale, potrivit regulilor şi procedurilor internaţionale;
c) stabileşte mijloacele şi procedurile prin care să asigure îndeplinirea responsabilităţilor pe care le are, împreună cu punctul naţional de contact, cu autorităţile ştiinţifice naţionale competente şi cu celelalte autorităţi naţionale, în vederea informării publicului în conformitate cu dispoziţiile Legii privind securitatea biologică;
d) cooperează cu autorităţile ştiinţifice naţionale competente, cărora le poate solicita, după caz, analiza unor documentaţii, formularea punctelor de vedere si întocmirea unor avize;
e) coordonează şi asigură editarea Nomenclatorului organismelor modificate genetic prin tehnicile biotehnologiei moderne şi a produselor rezultate din acestea, care sînt obţinute, experimentate, introduse în mediul înconjurător şi pe piaţa ţării;
f) stabileşte conţinutul tipizatelor pentru documentele cu care operează;
g) participă la reuniunile şi manifestările naţionale şi internaţionale din domeniu;
h) îndeplineşte alte atribuţii care sînt de competenţa sa în conformitate cu dispoziţiile Legii privind securitatea biologică, alte acte normative naţionale şi internaţionale.

Ce este autorizaţia activităţilor legate de OMG?Autorizaţia activităţilor legate de OMG este un act oficial, eliberat de Comisia Naţională pentru securitatea Biologică, ce atestă dreptul titularului de autorizaţie de a desfăşura pentru o perioadă determinată genul de activitate indicat în aceasta, cu respectarea obligatorie a condiţiilor de autorizaţie.

Ce activităţi legate de OMG se autorizează?Comisia Naţională pentru Securitatea Biologică exercită atribuţiile de autorizare şi control al următoarelor activităţi:
a) obţinerea, multiplicarea, testarea şi utilizarea în condiţii izolate, pentru diferite scopuri, a microorganismelor, a plantelor şi animalelor modificate genetic prin tehnicile biotehnologiei moderne;
b) introducerea deliberată în mediu şi introducerea pe piaţă a organismelor modificate genetic prin tehnicile biotehnologiei moderne, inclusiv a oricărei structuri vii capabile să reproducă un organism, cum sînt seminţele, bulbii, butaşii, polenul, sporii şi altele asemenea;
c) eliberarea neintenţionată în mediu a organismelor modificate genetic;
d) introducerea deliberată în mediu şi introducerea pe piaţă a produselor procesate care conţin organisme modificate genetic şi/sau componente nevii din organisme vii modificate genetic în stare neprelucrată sau procesate;
e) toate tipurile de cercetări ale organismelor modificate genetic, inclusiv de laborator, clinice, de cîmp, de experimentare în producţie;
f) operaţiile deliberate de import /export cu organisme modificate genetic şi cu produse rezultate din astfel de organisme;
g) transportul neintenţionat peste frontieră al organismelor modificate genetic;
h) depozitarea, înhumarea, nimicirea organismelor modificate genetic şi/sau a produselor rezultate din astfel de organisme, folosirea deşeurilor rezultate din utilizarea tehnicilor biotehnologiei moderne.

Ce activităţi nu cad sub incidenţa legislaţiei naţionale privind securitatea biologică?Nu cad sub incidenţa legislaţiei naţionale privind securitatea biologică organismele obţinute prin tehnicile sau metodele tradiţionale de modificare genetică cum sînt: mutageneza, fuziunea celulară, incluzînd protoplaştii vegetali şi bacterieni, autoclonarea(cu condiţia că acestea să nu implice utilizarea moleculelor de acizi nucleici reconbinaţi), produsele purificate, inclusiv produsele farmaceutice pentru om şi veterinare, activităţile de transport, indiferent de mijloace, precum şi operaţiunile de comerţ şi de import/export care fac obiectul altor acte normative.

Cine are dreptul să activeze în domeniul securităţii biologice?Pentru activităţile în domeniile reglementate de legislaţia naţională în domeniul securităţii biologice se admit:
a) persoane fizice, a căror stare a sănătăţii şi pregătire profesională trebuie să asigure securitatea activităţii în domeniu;
b) persoane juridice, care dispun de încăperi, utilaj, echipament şi lucrători capabili să asigure activitatea în condiţii de securitate pentru sănătatea umană şi mediu.

 Care sunt criteriile de confidenţialitate? Domeniul de activitate legat de OMG prezintă o afacere profitabilă şi noţiunea de confidenţialitate este strîns legată de ea cu excepţia cazurilor cînd aceste informaţii sunt necesare pentru evaluarea riscului asupra sănătăţii umane şi medului. Utilizatorul trebuie să indice în notificare informaţiile ce urmează a fi considerate confidenţiale.
 Decizia privind informaţiile ce vor fi considerate confidenţiale Comisia naţională o va lua după consultări cu notificatorul şi o va aduce la cunoştinţa acestuia.
 Nu pot fi considerate confidenţiale următoarele informaţii:
a) caracteristicile generale ale microorganismelor/organismelor modificate
genetic, numele şi adresa notificatorului, scopul şi locul utilizării;
b) clasa de risc în care este încadrată utilizarea în condiţii izolate şi măsurile de izolare;
c) concluziile studiilor de evaluare a riscurilor pentru sănătatea umană şi mediu;
d) metodele şi planurile de monitorizare, precum şi măsurile care pot fi luate în caz de accident.

 
 Prima > F.A.Q.
str. Mitropolit Dosoftei 156A,bir 305| mun. Chişinău, MD-2004, Republica Moldova
Tel.
+373 (22) 80 20 90
Fax+373 (22) 80 20 91
Prima
Contact
Harta
 
BIOSECURITATEA | MANAGEMENT INFORMAŢIONAL | CADRUL INSTITUŢIONAL | CADRUL LEGISLATIV | CADRUL NORMATIV | NOTIFICĂRI PRIVIND OMG | REGISTRUL NAŢIONAL DE OMG | INFORMAŢII UTILE | F.A.Q. | CONTACTAŢI-NE | Dezvoltarea Capacităţilor | PROIECTE DE LEGI ŞI REGULAMENTE NAŢIONALE | Anunt
sus
Creat de Trimaran Creat de Trimaran
Copyright © 2020 Biosecuritatea în Moldova
Toate Drepturile Rezervate.
 
Vizitatori: 199249